Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady współpracy

Organizacja pozarządowa - w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych.

Partner społeczny - oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski,

kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne(2) działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego.


Dowódcy jednostek wojskowych, Szefowie/Komendanci instytucji wojskowych podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz wspierają inicjatywy społeczne, kierując się następującymi celami:

wzrostem liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rezerw osobowych poprzez zaangażowanie partnerów społecznych do popularyzacji służby wojskowej oraz nabywania i podnoszenia indywidualnych umiejętności i zdolności obronnych;

tworzeniem społecznego zaplecza Sił Zbrojnych, poprzez pozyskiwanie partnerów do działalności na rzecz obronności państwa oraz zdolnych do przygotowania kandydatów do służby wojskowej lub uzupełnienia rezerw osobowych;

wykorzystaniem zdolności partnerów społecznych do realizacji inicjatyw resortu;

kształtowaniem pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego, Sił Zbrojnych, Ministerstwa oraz propagowaniem postaw patriotycznych;

zaangażowaniem partnerów społecznych do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa;

wykorzystaniem potencjału organizacji proobronnych do działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Współpraca z partnerami społecznymi opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych.

Współpraca, może być podejmowana wyłącznie z podmiotami, które zachowują neutralność w sprawach politycznych, działają niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

W celu nawiązania współpracy należy:

 wystąpić z wnioskiem, uzasadnieniem wniosku i projektem porozumienia odpowiednio do dowódcy jednostki wojskowej lub Ministra;

w przypadku posiadania osobowości prawnej udokumentować ją aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);

 dostarczyć statut oraz sprawozdanie z działalności za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy;

wykazać w uzasadnieniu wniosku możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z projektu porozumienia, między innymi poprzez informacje o czasie, formach i zasięgu działania, potencjale osobowym i rzeczowym, dotychczasowych osiągnięciach, współpracy z resortem oraz planowanym rozwoju.

 

Wniosek musi zawierać, następujące informacje:

szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od jednostki wojskowej/instytucji merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia;

nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia;

źródła finansowania przedsięwzięcia;

nazwy współorganizatorów;

przewidywaną liczbę uczestników;

planowane działania promocyjne.

 

 

Dodatkowo, partner społeczny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia że:

nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;

zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;

nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych, ani nie działa się na rzecz takiego wykonawcy w odniesieniu do zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz umów z resortem;

nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);

żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia nie jest wykonawcą, o którym mowa w pkt. 3 oraz że, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

 

Jeżeli w czasie trwania porozumienia wystąpią okoliczności zaprzeczające oświadczeniu, o którym mowa powyżej, partner społeczny jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dowódcę jednostki wojskowej, Szefa/Komendanta instytucji wojskowej z którym porozumienie zostało zawarte.

Porozumienie nie może zostać zawarte na okres dłuższy niż 5 lat.

 

PARTNERSKA UMOWA PROOBRONNA

Umowa partnerska zawiera m.in. zobowiązania resortu w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków organizacji oraz zobowiązania organizacji do angażowania się w przedsięwzięcia resortu związane z upowszechnianiem umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Umowa określa:

zobowiązania resortu w zakresie umożliwiania podnoszenia kwalifikacji przez osoby będące członkami lub wolontariuszami organizacji pozarządowej, z wykorzystaniem infrastruktury oraz zasobów sprzętowych i osobowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

zobowiązania resortu do wspierania organizacji pozarządowej w realizacji statutowych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych zasadach współpracy;

zobowiązania organizacji pozarządowej do podnoszenia kwalifikacji swoich członków lub wolontariuszy w celu wykorzystania ich wiedzy i umiejętności obronnych do realizacji programu szkolenia uczniów oddziałów przygotowania wojskowego;

zobowiązania organizacji pozarządowej do angażowania się w realizację procesów związanych z upowszechnianiem umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa;

okres obowiązywania umowy oraz zasady jej rozwiązania.

Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:

oświadczenie o liczbie członków lub wolontariuszy organizacji pozarządowej, posiadających umiejętności w wymienionych obszarach szkoleniowych oraz wykaz członków i wolontariuszy organizacji;

dane w zakresie liczby członków lub wolontariuszy organizacji, w tym będących żołnierzami rezerwy, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, uczniami uczestniczącymi w resortowych programach na rzecz obronności;

informacje o posiadanych przez członków i wolontariuszy uprawnieniach i kwalifikacjach państwowych i resortowych przydatnych w zakresie obronności państwa wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te umiejętności;

informacje w zakresie wyposażenia jakim dysponuje organizacja;

informacje o potencjale szkoleniowym członków lub wolontariuszy organizacji;

informacje w zakresie dotychczasowej współpracy z resortem, w szczególności udziale w resortowych programach na rzecz wzmocnienia obronności państwa, przedsięwzięciach realizowanych w ramach planów współpracy oraz podpisanych porozumieniach o współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.

 

Wnioskodawca musi posiadać umiejętności instruktorskie w niżej wymienionych obszarach:

musztra, szkolenie strzeleckie, szkolenie medyczne, szkolenie logistyczne, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie inżynieryjno-saperskie, powszechna obrona przeciwlotnicza, wychowanie fizyczne, terenoznawstwo, taktyka, rozpoznanie, poszukiwanie i ratownictwo,  bezpieczeństwo informatyczne.

Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 5 lat.

 

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/12/poz_194_dec_nr_168-sig.pdf

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane