Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA OT
 1. Zasada pierwszeństwa powoływania do służby kandydackiej lub zawodowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy w przypadku pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez okres co najmniej 3 lat.
 2. Niepodleganie obowiązkowi odbywania szkolenia zasadniczej służby wojskowej w przypadku jej wprowadzenia lub przeszkolenia wojskowego przez żołnierza OT, pełniącego służbę w jej ramach przez co najmniej 6 lat.
 3. Kierowanie przez Dowódcę jednostki wojskowej na wniosek lub za zgodą żołnierza OT na kurs podoficerski lub oficerski, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki wojskowej.
 4. Uposażenie zasadnicze żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej.
 5. Dodatek za Gotowość Bojową.
 6. Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie.
 7. Zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na ćwiczenia i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (zwrot na podstawie kosztów przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego pociągiem osobowym lub pospiesznym w klasie drugiej albo autobusowego w komunikacji zwykłej lub pospiesznej, a w przypadku braku takiego środka – kosztów przejazdu najtańszym dostępnym środkiem transportu zbiorowego).
 8. Jednorazowe świadczenie finansowe od pracodawcy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 9. Możliwość częściowego dofinansowania kosztów nauki.

www.terytorialsi.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane