Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie - Szkolnictwo wojskowe

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo wojskowe
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KSZTAŁCI SIĘ NA POTRZEBY KORPUSU: 
 • oficerów zawodowych – uczelnie wojskowe;
 • podoficerów zawodowych – szkoły podoficerskie;
 • szeregowych zawodowych – ośrodki szkolenia.

 

DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA, KTÓRA POSIADA:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadkach ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • świadectwo dojrzałości – w przypadki ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej; świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH STUDIUM OFICERSKIEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018 R.
 
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:
 
1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową). Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach:
 • do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3- miesięczne szkolenie;
 • do dnia15 maja 2018 r. na 12- miesięczne szkolenie;
2) podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminach:
 • do dnia 29 września 2017 r. na 6-miesięczne szkolenie;
 • do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie;
3) szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do 15 maja 2018 r. na 12 miesięczne szkolenie.
 
4) absolwentów krajowych uczelni medycznych. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Mon za pośrednictwem, właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach:
 • do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3- miesięczne szkolenie;
 • do dnia 15 maja 2018 r. na 12- miesięczne szkolenie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2018 ROKU OKREŚLA:
 
DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (Dz. Urz. MON z dnia 5 września 2017 r.)

 

UWAGA: Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższej szkoły oficerskiej.

 

AKADEMIE WOJSKOWE
SZKOŁY OFICERSKIE


 


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938
adres strony internetowej:www.wat.edu.pl

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

 

Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. inż. Jana Śmidowicza
69 81-127 Gdynia
Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/


 

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki

 

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel.261 658 576
Adres strony internetowej https://www.awl.edu.pl/

 


 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

 

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Adres strony internetowej http://www.wsosp.deblin.pl/
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane