Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo wojskowe
KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KSZTAŁCI SIĘ NA POTRZEBY KORPUSU: 
 • oficerów zawodowych – uczelnie wojskowe;
 • podoficerów zawodowych – szkoły podoficerskie;
 • szeregowych zawodowych – ośrodki szkolenia.

 

DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA, KTÓRA POSIADA:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadkach ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • świadectwo dojrzałości – w przypadki ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej; świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH STUDIUM OFICERSKEIGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 R.

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

 

 • absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wnioski  do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień,
  w następujących terminach:

 

 1. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;
 2. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

 

 • podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych
  w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminach:

 

 1. do dnia 28 września 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie;
 2. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie.

 

 • szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych
  w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminach:
 1. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

 

 • absolwentów krajowych uczelni medycznych. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

 

 1. do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;
 2. do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU OKREŚLA:

 

DECYZJA NR 101/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
 w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

 

DECYZJA NR 132/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

 

UWAGA: Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższej szkoły oficerskiej.

 

AKADEMIE WOJSKOWE
SZKOŁY OFICERSKIE


 


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938
adres strony internetowej:www.wat.edu.pl

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

 

Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. inż. Jana Śmidowicza
69 81-127 Gdynia
Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/


 

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki

 

Adres:
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel.261 658 576
Adres strony internetowej https://www.awl.edu.pl/

 


   

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

Adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Adres strony internetowej http://www.wsosp.pl/
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane