Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ (SZKOLNICTWO WOJSKOWE)

1. Do służby kandydackiej może być powołana osoba:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • posiadająca wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka;

2. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

 • wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów zawodowych - uczelnie wojskowe (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie),
 • podoficerów zawodowych - szkoły podoficerskie (Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce), Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu;  
 • szeregowych zawodowych- ośrodki szkolenia ( Ośrodek Szkolenia Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu);

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia zdają egzaminy wstępne tj. egzamin  z j. angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna i analiza ocen na świadectwie.

II. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE

Procedura rekrutacyjna w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) przebiega następująco:

1. Osoba zainteresowana spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • nie była karana sądownie;
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (na podstawie orzeczeń wojskowej pracowni psychologicznej i wojskowej
 • komisji lekarskiej – na badania lekarskie kieruje wojskowy komendant uzupełnień);
 • ukończyła co najmniej 18 lat życia;
 • posiada świadectwo dojrzałości (lub przedstawi je przed przystąpieniem do egzaminów na uczelni wojskowej);

2. Osoba zainteresowana rejestruje się za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów na stronie internetowej uczelni, następnie składa wniosek wraz z dokumentami do Rektora-Komendanta uczelni wojskowej – w terminie do 30 maja 2021 r.

3. Do wniosku i kwestionariusza osobowego dołącza: życiorys, skrócony odpis aktu urodzenia, informację  z Krajowego Rejestru Karnego( aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych, świadectwo dojrzałości(jeśli posiada), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

4. Rektor-Komendant zawiadamia o złożeniu wniosku wojskowego komendanta uzupełnień (wg. przynależności terytorialnej).

5. Komendant wojskowej komendy uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej i do wojskowej pracowni psychologicznej w celu określenia zdolności do zawodowej służby wojskowej.

6. Na podstawie złożonych dokumentów i orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 3 i pkt.5, Rektor - Komendant uczelni wojskowej, powiadamia kandydata o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

8. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje egzamin wstępny (w tym sprawdzian sprawności fizycznej i w zależności od sytuacji test znajomości języka angielskiego), a także w zależności od formy kształcenia (szkolenia) – rozmowę kwalifikacyjną i analizę ocen na świadectwie.

9. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na studia wojskowe można również uzyskać na stronach internetowych uczelni wojskowych: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni. Dodatkowo warunki i tryb przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych określają wydawane(na każdy rok) decyzje Ministra Obrony Narodowej oraz uchwały senatów uczelni wojskowych, publikowane na stronie internetowej uczelni.

10. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi dodatkowo nabór na studia stacjonarne na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w Łodzi, przy czym osoba zainteresowana - spełniająca wymogi, o których mowa w pkt. 1, składa w tym przypadku wniosek o powołanie do służby kandydackiej do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień (wg. przynależności terytorialnej) w określonym terminie. Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na ten kierunek studiów można również uzyskać na stronie internetowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu lub telefonując pod wskazany numer telefonu na stronie internetowej uczelni.

 III. POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

1. Po ukończeniu egzaminów wstępnych Komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie  o zakwalifikowaniu lub decyzję o niezakwalifikowaniu kandydata do uczelni wojskowej, które przesyła osobie zainteresowanej oraz kopię tych dokumentów właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
2. Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę zakwalifikowaną do służby kandydackiej do uczelni wojskowej, celem rozpoczęcia pełnienia służby.
Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • podpisaniu umowy;
 • wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
 • stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

1.  Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydają, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, odpowiednio Rektor-Komendant uczelni wojskowej, Komendant szkoły podoficerskiej oraz Komendant ośrodka szkolenia.
2. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.
3.  Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

 •   podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego,
 •   kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego

 

 

Limit miejsc na uczelnie wojskowe w 2021/2022 określa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.10.2020 r. poz. 1945 w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

DECYZJA Nr 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2022 r.


 


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 938
adres strony internetowej:www.wat.edu.pl

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

 

Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. inż. Jana Śmidowicza
69 81-127 Gdynia
Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/


 

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki

 

Adres:
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel.261 658 576
Adres strony internetowej https://www.awl.edu.pl/

 


   

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

Adres:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Adres strony internetowej http://www.wsosp.pl/
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane