Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia na rzecz obrony

Obowiązek wykonywania świadczeń osobistych spoczywa na osobach posiadających obywatelstwo polskie, które kończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia. Polega on na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. świadczeniom osobistym nie podlegają:

 • Osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu
 • Żołnierze pełniący czynną służbę wojskową oraz osoby, którym doręczono kartę powołania do tej służby, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia
 • Sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, ABW, SKW, BOR, SG, SW, PSP, SOK oraz pracownicy SUFO w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa NBP oraz KRRiT
 • Kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu
 • Poborowi odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą
 • Osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat 8 do 16, osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, albo zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobami obłożnie chorymi, jeżeli opieki tej nie można powierzyć innym osobom
 • Osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą nie zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy, jak również osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej na stanowiskach oraz w opiece zakładów społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych

§

PODSTAWA PRAWNA:

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane