Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i wojskowych na obszarze województwa małopolskiego.

Spełnia funkcję organu dowodzenia i kierowania przygotowaniem WSzW i jednostek (instytucji) wojskowych podległych i podporządkowanych WSzW do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa, zabezpieczenia pokojowego oraz mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi świadczeniami rzeczowymi.

Koordynuje planowanie i wykorzystywanie pozamilitarnych ogniw obronnych województwa uczestniczących w obronie regionu oraz do wsparcia i zabezpieczania działań bojowych sił zbrojnych.

WSzW współpracuje z jednostkami wojskowymi i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi w zakresie operacyjnego przygotowania terenu oraz wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej dla potrzeb wojsk własnych i sojuszniczych, a także koordynuje użycie na obszarze województwa jednostek wojskowych w akcjach ratowniczych oraz w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Struktura

 

             - Kierownicwo

         - Wydział Operacyjny

         - Wydział Mobilizacji i Uzupełnień

         - Sekcja Ogólna

         - Pion Ochrony Informacji Niejawnych

         - Zespół prawny

 

Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

 

 1)   wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138):

a)  powoływanie do czynnej służby wojskowej,

b)  udzielanie odroczeń czynnej służby wojskowej,

c)  kierowanie osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej do odbywania szkolenia (kursu) w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku,

d)  wzywanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony,

e)  wydawanie zaświadczeń,

f)  nadawanie przydziałów mobilizacyjnych,

g)  nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,

h)  nadawanie przydziałów kryzysowych,

i)  reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

j)  udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą;

2)   zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, w tym:

a)  organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień do zapewnienia procesu ich mobilizacyjnego rozwinięcia,

b)  nadzorowanie procesu uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych powierzonych mu do takiego zabezpieczenia w toku mobilizacyjnego rozwinięcia,

c)  utrzymanie stałej gotowości bojowej wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień,

d)  ustalanie głównych czynności zapewniających sprawne wykonanie zadań w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz kontrolowanie i dokonywanie okresowych ich analiz;

3)   koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego przez:

a)  współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,

b)  współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe,

c)  współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników;

4)   udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez:

a)  uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,

b)  uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,

c)  współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej określonej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209),

d)  uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy, o której mowa w lit. c;

5)   koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji) przez:

a)  prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych,

b)  realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy wynikających z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60),

c)  współpracę z organami wojskowymi właściwymi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, o których mowa w art. 120 ustawy, o której mowa w lit. b;

6)   organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w tym przed ich powołaniem do czynnej służby wojskowej w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy przez:

a)  pozyskiwanie i aktualizację informacji o potrzebach w tym zakresie, w tym przez wykorzystywanie doświadczeń wynikających ze współpracy z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy oraz dowódcami jednostek wojskowych, do których mają nadane przydziały kryzysowe, a także ośrodkami aktywizacji zawodowej,

b)  określanie potrzeb finansowo-rzeczowych w tym zakresie,

c)  współuczestniczenie w wyborze podmiotów realizujących szkolenia lub kursy,

d)  prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zaplanowanych szkoleń lub kursów;

7)   gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa- -gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym:

a)  współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych,

b)  planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa do wsparcia sił sojuszniczych,

c)  pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania;

8)   koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego, wojennego oraz Narodowych Sił Rezerwowych przez:

a)  planowanie i nadzór nad realizacją pozyskiwania przez wojskowych komendantów uzupełnień kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,

b)  koordynowanie działań wojskowych komendantów uzupełnień w zakresie gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego, pokojowego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,

c)  prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,

d)  planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,

e)  współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć szkoleniowych,

f)  stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,

g)  organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

9)   osobowe zabezpieczenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych, w tym:

a)  prowadzenie promocji służby wojskowej,

b)  koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej;

10)  planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne poprzez:

a)  koordynowanie planów wykorzystania potencjału pozamilitarnych ogniw obronnych województwa do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych Sił Zbrojnych,

b)  uczestnictwo w realizacji przygotowań obronnych na terenie województwa oraz uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń kompleksowych z udziałem jednostek wojskowych Sił Zbrojnych i układem pozamilitarnym;

11)  administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony, w tym:

a)  współudział w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalaniu wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzaniu, sprawowanie kontroli prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowanej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub ich przedstawicieli, a także sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości i wyników kwalifikacji wojskowej,

b)  planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do czynnej służby wojskowej,

c)  wykonywanie zadań w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:

–  sporządzanie analiz stanu zasobów,

–  udział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

d)  nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych i przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania jednostek wojskowych z zasobów rezerw osobowych, a także nadzorowanie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu zabezpieczenia potrzeb osobowych urzędów, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,

e)  sporządzanie analiz wykorzystania zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie mobilizacyjne i wojenne jednostek wojskowych,

f)  koordynowanie prac związanych z planowaniem przez wojskowe komendy uzupełnień świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych,

g)  planowanie i nadzorowanie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej,

h)  prowadzenie bilansu i sporządzanie analiz wykorzystywania zasobów środków transportowych i maszyn znajdujących się w gospodarce narodowej,

i)  zarządzanie odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej,

j)  udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenie dokumentacji na potrzeby tej kwalifikacji;

12)  uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym pełnienie roli właściwego organu wojskowego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13)  utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z:

a)  jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi, żołnierzami rezerwy i przedsiębiorcami, sprzyjającej wspieraniu wojska w realizacji jego zadań oraz utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem,

b)  jednostkami Aeroklubu Polskiego i podmiotami przekazującymi samoloty (śmigłowce) lub jednostki taboru pływającego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

c)  przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - w sprawie utrzymania i wykorzystania rezerw paliw płynnych.

 

Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień

 

1)   zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

a)  kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

b)  planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

2)   administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

a)  uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b)  nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,

c)  kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,

d)  wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,

e)  przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

f)  orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego),

g)  przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

h)  nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,

i)  reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

j)  sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,

k)  prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,

l)  udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

m)  współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;

3)   wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

a)  prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,

b)  administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,

c)  organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,

d)  organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;

4)   współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

a)  utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,

b)  współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,

c)  sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,

d)  utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych;

5)   udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6)   gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, w tym:

a)  gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,

b)  prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,

c)  planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,

d)  współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć szkoleniowych,

e)  stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,

f)  organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

7)   udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

a)  uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,

b)  przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

8)   promocja obronności i służby wojskowej przez:

a)  współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,

b)  organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,

c)  współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

 

 


§

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane