Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rejestracja

Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia podlegają rejestracji. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.

W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji. 

 §

PODSTAWA PRAWNA
 

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane