Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury powołania

Algorytm zawierania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez żołnierza rezerwy

Złożenie przez żołnierza rezerwy wniosku bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby składającej wniosek o zawarcie kontraktu. Wniosek powinien być uzasadniony i umotywowany. Do wniosku dołączyć należy:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
 • umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej

w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

 • sprawdza czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
 • kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej, w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
 • występuje, w razie takiej potrzeby, o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 • po zakończeniu powyższych czynności, przesyła jego wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje go do dowódcy jednostki wojskowej, w której są wolne stanowiska służbowe, określone w etacie jednostki wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym z tym dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej, przeprowadza żołnierzowi rezerwy sprawdzian ze sprawności fizycznej oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w tym może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia
i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej.

Dowódca jednostki wojskowej po zaakceptowaniu kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:

 • określa dla niego stanowisko służbowe;
 • przeprowadza, w razie takiej potrzeby, postępowanie sprawdzające zwykłe w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • podpisuje z nim kontrakt.

W przypadku nie zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy, dowódca jednostki wojskowej pisemnie powiadamia żołnierza rezerwy o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Dowódca jednostki wojskowej, po zawarciu kontraktu z żołnierzem rezerwy przekazuje egzemplarz tego kontraktu temu żołnierzowi oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień - wraz z uwierzytelnioną kopią wniosku i akt sprawy.

Algorytm zawierania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez żołnierza czynnej służby wojskowej

Złożenie przez żołnierza czynnej służby wojskowej wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony i umotywowany. Do wniosku należy dołączyć

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach.

Dowódca jednostki wojskowej przesyła wniosek żołnierza czynnej służby wojskowej wojskowemu komendantowi uzupełnień wraz z aktami sprawy. Do wniosku dołącza informację o spełnianiu przez tego żołnierza warunków o których mowa w art. 99a ust. 6 i 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Dodatkowo dołącza informację o istnieniu
w jednostce wojskowej wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy, lub braku możliwości nadania przydziału kryzysowego temu żołnierzowi
w jednostce wojskowej.

Wojskowy komendant uzupełnień, po zaopiniowaniu wniosku i sprawdzeniu dokumentów, przesyła wniosek żołnierza czynnej służby wojskowej dowódcy jednostki wojskowej właściwemu do zawarcia kontraktu.

Wojskowy komendant uzupełnień w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt. b, wniosek żołnierza czynnej służby wojskowej wraz z aktami sprawy może przekazać, w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania, dowódcy jednostki wojskowej innej niż jednostka, w której żołnierz ten pełni czynną służbę wojskową, o ile znajduje się w niej wolne stanowisko służbowe, na które można nadać temu żołnierzowi przydział kryzysowy.
O przekazaniu wniosku powiadamia się żołnierza czynnej służby wojskowej, którego wniosek dotyczy, oraz dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni czynną służbę wojskową.

W przypadku braku wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia o tym żołnierza czynnej służby wojskowej, zwraca wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową wraz z aktami sprawy i adnotacją w tej sprawie.

W przypadku istnienia wolnego stanowiska służbowego do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi czynnej służby wojskowej w innej jednostce wojskowej niż tej,
w której pełni on czynną służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a następnie kieruje tego żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej, właściwego do zawarcia kontraktu, który przeprowadza następujące czynności:

 • sprawdza czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
 • kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej, w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
 • występuje, w razie takiej potrzeby, o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 • przeprowadza żołnierzowi sprawdzian ze sprawności fizycznej oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w tym może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej.

Dowódca jednostki wojskowej po zaakceptowaniu kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:

 • określa dla niego stanowisko służbowe;
 • przeprowadza, w razie takiej potrzeby, postępowanie sprawdzające zwykłe w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • podpisuje z nim kontrakt.

Dowódca jednostki wojskowej, po zawarciu kontraktu z żołnierzem czynnej służby wojskowej przekazuje egzemplarz tego kontraktu temu żołnierzowi oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień - wraz z uwierzytelnioną kopią wniosku i akt sprawy.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane