Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych WSzW w Krakowie

p. Anna NOWAK

tel. 261 137 429

 


 

INFORMACJA OGÓLNA

 dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

 Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie

 w związku z realizacją zadań ustawowych

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, z siedzibą  przy ul. Rydla 19, 30-901 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie (261134336) lub listownie pisząc na adres administratora z zamieszczeniem dopisku „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 

a)      dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do  ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

 

b)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

 1. Podanie danych nie jest obowiązkowe jednak jest warunkiem umożliwiającym realizowanie przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zadań ustawowych wobec osoby o to wnioskującej.
 2. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Regulamin spotkań okolicznościowych organizowanych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane