Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy

KURSY PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2020 ROKU

Informujemy Państwa, że w 2020 roku organizowane są kursy przeszkalania kadr rezerwy oficerskie, doskonalenia, przekwalifikowania i podoficerskie. 

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne lub przewiduje się nadanie takiego przydziału po ukończeniu kursu;
 • posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia i  kwalifikacji zbieżnych ze specjalnością wojskową, w której przewidziane jest szkolenie;
 • na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości
  i Obsługi Prawnej oraz  Duszpasterstwa można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe i podlegające obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • wiek pozwalający na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
 • sprawność fizyczna na poziomie pozwalającym zdanie egzaminu z wychowania fizycznego;

PONADTO:

 • na kursy doskonalenia i przekwalifikowania można powołać oficerów rezerwy (w korpusie podoficerskim – podoficerów rezerwy)  oraz podchorążych rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera.

 

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy posiadających stopień szeregowych i starszych szeregowych jeżeli;

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową lub służbę przygotowawczą i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne lub przewiduje się nadanie takiego przydziału po ukończeniu kursu ;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;
 • w korpusie osobowym medycznym posiadają uprawnienia ratowników medycznych lub wykształcenie wyższe medyczne;
 • sprawność fizyczna na poziomie pozwalającym zdanie egzaminu z wychowania fizycznego.

 

Na kursy przeszkalania kadr rezerwy mogą być kierowani, w trybie ochotniczym, żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne i posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A", według przedstawionych warunków naboru.

Osoby spełniające powyższe kryteria, chętne do odbycia przeszkolenia kursowego powinny zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień,  właściwych ze względu na miejsce zameldowania, celem uzyskania szczegółowych informacji.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane