Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR.

Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Osoby ubiegające o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej -w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie oraz odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, orginały dokumentów okazuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych
w ramach służby przygotowawczej wobec osób, które w procesie kwalifikacji wojskowych uzyskały kategorię "A" przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, w tym ocen z wychowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej ma charakter konkursowy,
z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.


Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie realizowane na potrzeby korpusu oficerów w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, szeregowych w ośrodkach szkolenia. Żołnierzy służby przygotowawczej korpusu szeregowych będzie można szkolić także w jednostkach wojskowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby żołnierze służby przygotowawczej otrzymają tytuły podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów i elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych.

O stawieniu się do szkolenia osób powołanych do służby przygotowawczej komendanci ośrodków szkolenia lub szkół wojskowych powiadamiają właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Osoby powołane do służby przygotowawczej pełnią tę służbę od dnia stawienia się w ośrodku szkolenia lub szkole wojskowej.

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej wynosi:
• dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy.

Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej zawierał treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w korpusach kadry i korpusach osobowych. Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów powinni zostać przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

Kandydaci do służby w korpusie oficerskim mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie trwania studiów. W tym przypadku służba przygotowawcza studentów może być realizowana etapowo, w kolejnych okresach wakacyjnych. Zdobywanie dalszych umiejętności praktycznych i ich doskonalenie nastąpi po nadaniu przydziałów kryzysowych.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowi komendanci uzupełnień nadają przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których mają pełnić służbę w ramach NSR na podstawie kontraktu. Żołnierze ci są mianowani: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski, może nastąpić po odbyciu określonego czasu służby w NSR.

Żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant ośrodka szkolenia lub szkoły wojskowej albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny będą kierowane do zasobów osobowych na potrzeby NSR: ze szkół podoficerskich w korpusie szeregowych, z oficerskich w korpusie podoficerskim (w przypadku, gdy w trakcie szkolenia byli mianowani na stopień podoficerski) lub szeregowych. Skierowanie do zasobów osobowych na potrzeby NSR ma charakter ewidencyjny i nie wiąże się z wykonywaniem żadnych obowiązków przez te osoby.

W przypadku zwolnienia z pełnienia służby przygotowawczej (w tym na własną prośbę) lub odmowy przyjęcia przydziału kryzysowego, nie są zobowiązani do zwrotu kosztów szkolenia.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane