Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie:

-     co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów

-     co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów

-     co najmniej gimnazjalne albo podstawowe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wniosek do wojskowych komendantów uzupełnień.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis albo , po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów- w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone szkolenie;
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje , w tym certyfikaty językowe, świadectwo ukończenia szkoły, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • sprawdzenie niekaralności

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawą rekomendacji do powołania do służby przygotowawczej stanowią:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów dołączonych do wniosku;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limitu powołań do służby przygotowawczej.

Miesięczne uposażenie żołnierza  służby przygotowawczej szkolonego w poniższych korpusach wynosi:

 • oficerów 2466,00 zł
 • podoficerów 1644,00zł
 • szeregowych 1233,00zł

Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz opieka medyczna.

W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudniania w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Kandydaci powołani do służby przygotowawczej, przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Po jej zakończeniu, żołnierz rezerwy otrzymuje z budżetu MON, jednorazową odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok,

 

AKTY PRAWNE:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP

- Rozp. MON z dnia 2 marca 2010r.  w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

- Rozporządzenie MON z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 poz. 449)

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane