Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Cel powołania Narodowych Sił Rezerwowych (NSR)

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, pełniący służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach:

uzasadnionych potrzebami obrony państwa;

potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;
 • akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia życia ludzkiego;
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Ponadto żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych mogą pełnić służbę na stanowiskach służbowych występujących w strukturach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

Podstawowe definicje

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe.

Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane
w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie
i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Przydział kryzysowy jest decyzją administracyjną organu administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień, wyrażoną za pomocą karty przydziału kryzysowego. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Czas trwania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR:
kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR można podpisać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego przedłużenia, jednak na łączny okres nie dłuższy niż 15 lat.

Kto może być żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie
z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie:
 1. gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
 2. średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
 3. wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej;

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • posiadania poświadczenia bezpieczeństwa.

Rodzaje czynnej służby wojskowej pełnionej przez żołnierzy NSR

W ramach NSR żołnierze rezerwy odbywają:

 • ćwiczenia wojskowe;
 • okresową służbę wojskową.

Żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe (NSR): odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni. Ćwiczenia rotacyjne Przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy
z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów - przygotowania do okresowej służby wojskowej. Dni, w których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne ustala się - w formie zbiorowego wykazu. Żołnierze NSR mogą :

 • odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni) i długotrwałe (trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa zawarte we wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi jednocześnie jego pisemną zgodę na taki wyjazd !!!!

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak, za zgodą żołnierza rezerwy może on zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej do trzydziestu sześciu miesięcy.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Bodźce motywacyjne dla żołnierzy rezerwy z tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR:

Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej (z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej);
 • skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej - przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych;
 1. zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 2. prawo do wyróżnień i nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 3. przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

Świadczenia w czasie czynnej służby:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

Świadczenia zdrowotne:

 • żołnierzom NSR w czasie czynnej służby wojskowej będzie zapewniona opieka medyczna i stomatologiczna oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze i świadczenia zdrowotne;
 • bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne - w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

Inne uprawnienia:

 • prawo do wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze, na zasadach określonych ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.1978.31.130 z późn. zm.);
 • prawo do używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • prawo do korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych;
 • prawo do oznak i odznak przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas szkolenia i służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • dla byłych żołnierzy zawodowych bez pełnej wysługi emerytalnej - wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej poprzez doliczenie czasu pełnienia służby wojskowej w danym roku;
 • płacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej, których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem.

 


§

PODSTAWA PRAWNA:

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane