Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ASPEKTY FINANSOWE SŁUŻBY

Uprawnienia i świadczenia finansowe pracodawców i żołnierzy TSW:

 • Uposażenie zasadnicze żołnierza TSW;
 • Dodatek za gotowość bojową;
 • Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie;
 • Zwrot kosztów dojazdu – art. 72 ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
 • Ekwiwalent pieniężny  – art. 132 ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
 • Odprawy od pracodawcy – art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Uposażenie zasadnicze żołnierza OT Żołnierzowi OT pełniącemu TSW rotacyjnie przysługuje uposażenie zasadnicze:

 • za każdy dzień pełnienia TSW rotacyjnie;
 • według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym;
 • ustalone procentem od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 z późn. zm.);
 • uposażenie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminie 5 dni roboczych.

Dodatek za gotowość bojową przyznawany jest:

 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;
 • w wysokości 10 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 z późn. zm.);
 • po odbyciu przez żołnierza terytorialnej służby rotacyjnej w wymiarze, co najmniej dwóch dni w danym miesiącu kalendarzowym.

 

UPOSAŻENIE ZASADNICZE PRZYSŁUGUJĄCE W WYSOKOŚCI PRZEWIDZIANEJ DLA POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA STOPNIA WOJSKOWEGO

LP.

STOPIEŃ WOJSKOWY

1 DZIEŃ ĆWICZEŃ (ZŁ)

2 DNI ĆWICZEŃ (ZŁ)

DODATEK ZA
GOTOWOŚĆ BOJOWĄ
(ZŁ)

MIESIĄC (ZŁ)

1.

szeregowy (marynarz)

91,20

182,40

320,00

502,40

2.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

188,80

320,00

508,80

3.

kapral (mat)

104,00

208,00

320,00

528,00

4.

starszy kapral (starszy mat)

105,60

211,20

320,00

531,20

5.

plutonowy (bosman mat)

107,20

214,40

320,00

534,40

6.

sierżant (bosman)

110,40

220,80

320,00

540,80

7.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00

224,00

320,00

544,00

8.

młodszy chorąży
(młodszy chorąży marynarki)

115,20

230,40

320,00

550,40

9.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40

236,80

320,00

556,80

10.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

123,20

246,40

320,00

566,40

11.

starszy chorąży sztabowy (st. chor. sztab. mar.)

126,40

252,80

320,00

572,80

12.

podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40

268,80

320,00

588,80

13.

porucznik (porucznik marynarki)

136,00

272,00

320,00

592,00

14.

kapitan (kapitan marynarki)

144,00

288,00

320,00

608,00

15.

major (komandor podporucznik)

163,20

326,40

320,00

646,40

 

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Żołnierzowi OT, który pełnił TSW rotacyjnie, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie pełnienia TSW rotacyjnie (rozporządzenie MON z dn. 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym TSW rotacyjnie – Dz. U. z 2018 r. poz. 642).

 

kwota 1/21
miesięcznego w/w
wynagrodzenia lub
dochodu
, pomnożona

przez liczbę dni pełnienia
TSW rotacyjnie

=

ŚWIADCZENIE
PIENIĘŻNE
za każdy dzień TSW

kwota 1/21
dwuipółkrotnego
przeciętnego
miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw

obowiązującego
w roku poprzedzającym
pełnienie TSW rotacyjnie,
którego wysokość ogłasza
Prezes GUS, na 2017 r.
539,34 zł

 

Koszty dojazdów.

Żołnierzowi OT przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnie i z powrotem. Powołanym do czynnej służby wojskowej przysługuje ulga w wysokości 78%. Wyjątek zachodzi wtedy, gdy osoba stawia się po raz pierwszy w macierzystej jednostce wojskowej – 100%.

Ekwiwalent pieniężny.

 • Żołnierzom, którzy przez okres, co najmniej 3 lat pełnili służbę OT na stanowiskach lub funkcjach odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed powołaniem do służby lub w trakcie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 • Ekwiwalent pieniężny nalicza się na podstawie przedstawionych rachunków przez żołnierza na jego wniosek w kwocie ustalonej w umowie w wysokości poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnej w siłach zbrojnych.
 • Umowa zawierana jest z żołnierzem przez Komendanta WKU. Wypłacany ekwiwalent jest zwaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza.
 • Ekwiwalent można wypłacić przed upływem 3 lat w przypadku, gdy żołnierz zobowiąże się do zwrotu ekwiwalentu w razie zwolnienia go z tej służby przed jej zakończeniem z przyczyn niezależnych od organów wojskowych z wyjątkiem orzeczenia o niezdolności do czynnej służby lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia służby.

Odprawy od pracodawcy.

 • Pracownik powołany do TSW otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby) – art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Dofinansowanie kosztów nauki.

 • Żołnierzowi OT można przyznać dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji.
 • Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy dowódcą jednostki wojskowej a żołnierzem OT.
 • Dofinansowanie przyznaje się w formie zwrotu opłaty uiszczonej przez żołnierza OT Podstawa: art. 132o ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

 

www.terytorialsi.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane