Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)

BIP
Udostępnianie Informacji Publicznej
Realizacja wniosków

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek. 

Adres korespondencyjny:

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
ul. Rydla 19
30-901 Kraków
Telefon 261 137 400
Fax:  261 134 008 
e-mail: wszwkrakow@ron.mil.pl 

 

Złożenie wniosku

 


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

 

 

·         elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Terminy

 

 Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Opłaty

 
Co do zasady nie pobiera się opłat za udostępnienie informacji publicznej. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 


 

 

Zasady udostępniania informacji w celu jej ponownego wykorzystania

 

Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące między innymi obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego.

 

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach gdy :

 

1)   Informacja publiczna nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

 

2)   Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacje publiczne na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dn. 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Opłaty

Co do zasady nie pobiera się opłat za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Jeżeli jednak przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów opłata może zostać nałożona.

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 dotycząca przetwarzania danych osobowych

 w związku z dostępem do informacji publicznej

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, z siedzibą  przy ul. Rydla 19, 30-901 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować telefonicznie (261 134 336) lub listownie pisząc na adres administratora z zamieszczeniem dopisku „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, usunięcia danych w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

 1. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


 

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane