Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)

BIP
Podstawa prawna.
Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, załatwiane są zgodnie z przepisami:
 • działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Petycje wpływające do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, załatwiane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 

Skargi, wnioski i petycje można składać:
pisemnie na adres:
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, ul. Rydla 19, 30 – 901 Kraków,
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, ul. Rydla 19, 30 – 901 Kraków;
Interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków
Szef WSzW w Krakowie przyjmuje osobiście w każdy poniedziałek
w godz. 14.00 - 16.30
lub w innym terminie uzgodnionym z sekretariatem WSzW
(jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas Szef WSzW przyjmuje w dniu następnym).

 

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez daną instytucję lub jej pracowników. W szczególności może nim być:
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności,
 • naruszenie interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania instytucji lub jego pracowników. Przedmiotem wniosku, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb interesantów.

Wymogi formalne skargi i wniosku.
Skarga lub wniosek powinny zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).
Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wymogi formalne petycji.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
 
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz - Pani Anna Siudak, tel. 261137400.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w systemie składanych skarg, wniosków i petycji

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, z siedzibą  przy ul. Rydla 19, 30-901 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować telefonicznie (261134336) lub listownie pisząc na adres administratora z zamieszczeniem dopisku „Do Inspektora ochrony danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII Skargi i wnioski, Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz aktami wykonawczymi.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, usunięcia danych w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 1. Podanie danych nie jest obowiązkowe jednak jest warunkiem rozpatrzenia skargi,  wniosku bądź petycji co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku, skardze czy petycji jest konieczne dla ich rozpatrzenia.
 2. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 


go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane