WSzW Kraków BIP
Weterani i Poszkodowani
Poniedziałek, 19 luty 2018 r.

 

POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM

 

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM
W SIŁACH ZBROJNYCH RP 

 

 

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa. | Kliknij aby otworzyć|


- Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej do Ustawy:

 

- Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska. Kliknij aby otworzyć

 

- Rozkaz nr 154/SZ/ZOiU-P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu udzielania pomocy osobom uprawnionym.

 

- Decyzja nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.(Dz. Urz. MON 2014.96)

 

System udzielania pomocy  osobom uprawnionym – realizowany jest  przez resort Obrony Narodowej w zakresie i na zasadach określonych w w/wym. decyzji Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 16 listopada 2015 r.  i obejmuje:

 • informowanie o świadczeniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przysługujących osobom uprawnionym w związku z doznanymi urazami, śmiercią żołnierza lub pracownika, a także sposobie ich realizacji przez właściwe jednostki wojskowe,
 • pielęgnowanie pamięci o zmarłych,
 • zapraszanie osób uprawnionych na święta i uroczystości organizowane przez jednostkę wojskową,
 • utrzymywanie kontaktów z osobami uprawnionymi,
 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc w zakresie rozwiazywania problemów socjalno – bytowych i zdrowotnych,
 • wsparcie duszpasterskie.

Podstawowym ogniwem systemu pomocy jest dowódca (szef, kierownik, komendant)  jednostki  (komórki) organizacyjnej resortu obrony narodowej, w której pełnią (pełnili) służbę lub pracują (pracowały) osoby uprawnione.

 

Uprawnionym do pomocy jest:

1. Poszkodowany – żołnierz lub pracownik wojska, któremu w skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (wypadku przy pracy) albo w skutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (pracy zawodowej) ustalono w drodze orzeczenia lekarskiego :

 • co najmniej 25% uszczerbku na zdrowiu,
 • zaburzenia stresowe pourazowe,
 • niezdolność do zawodowej służby wojskowej (pracy).

2. Członek rodziny zmarłego żołnierza lub pracownika wojska:

 • małżonek lub były małżonek żołnierza (pracownika), wobec którego w dniu śmierci żołnierz (pracownik) był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • dziecko własne żołnierza (pracownika), dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione i przyjęte na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, albo inne dziecko, którego opiekunem prawnym został ustanowiony żołnierz (pracownik) lub jego małżonek,
 • rodzice i byli prawni opiekunowie żołnierza (pracownika).

 3. Weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa – osoba , która biorąc  udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa , doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 

 

System opieki w rozumieniu decyzji nie obejmuje:

 • poszkodowanego, którego uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku próby zamachu samobójczego, z wyjątkiem przypadków zakwalifikowanych do pozostających w związku ze służbą wojskową (pracą),
 • poszkodowanego, wobec  którego wydano prawomocne orzeczenie sądowe skazujące za przestępstwo spowodowania wypadku, którego następstwem był uszczerbek na zdrowiu,
 • członka rodziny zmarłego, którego śmierć była wynikiem zamachu samobójczego, z wyłączeniem przypadków zakwalifikowanych do pozostających w związku z ze służbą wojskową (pracą), albo spowodowanego przez zmarłego w wypadku.

 

 

 

 

 

Koordynator regionalny – WSzW w Krakowie

Pan Krzysztof Michalczyk

Tel.: 261 134 542

email: wszwkrakow.koordynator@ron.mil.pl

 

 

 

 

WSPIERAJĄ WETERANÓW:

http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl

http://www.stowarzyszenierannych.pl

http://skmponz.pl

http://pamiecprzyszłosc.pl

http://niktniezostaje.net.pl

http://spinka.org.pl

http://mg13.com.pl