WSzW Kraków BIP
Praca
Poniedziałek, 23 kwiecień 2018 r.

NABÓR DO SŁUŻBY CYWILNEJ


 

     Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
     Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
   

      W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy cieszy się nieposzlakowaną opinią


tel. 261 13-74-60,
tel. 261 13-48-61,

 


WYNIKI NABORU NA NIEOBSADZONE STANOWISKO
W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ
W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W KRAKOWIE

1. Inspektor w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień (umowa na zastępstwo, pełen etat, ogłoszenie Nr 13539)

-Anna MIKA zam. Wieliczka